මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, February 24, 2011

අමාවක........
කෝ අද එන් නැද්ද???

පතිත වෙන්නට මා මතට...
හැමදාම වාගේම...
ඔබ නොවන ඔබ හරිම සැහැල්ලුයි...

ඔයා අද නිවාඩුද??


Yours,loving , වැව් දිය....

No comments:

Post a Comment