මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, February 24, 2011

අහඹු...

පරණ ඇස් දෙකක්

අවුරුදු ගානකින්...

තවත් දෑසක් සමග හිනැහෙමින්...

සත්ය ප්රේමයෙන්....

කැම්පස් එක ලගදි,

අහම්බෙන්....

No comments:

Post a Comment