මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, February 24, 2011

දුර


නැවක් ඉර හරි මැද..
නැවේ මිනිසෙක්...
ගැහැනියක් වෙරළ ඉම...
ඔවුනතර රල...
No comments:

Post a Comment