මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, July 14, 2012

මා ගැන ඔබ ගැයූ ගී...

මගේ කවිය මට දෙන්න
ඔබ ගීතයක් කොට නොගයන්න...

එක්වසැති බිලිදෙක්ව මියගිය
අප අතර ඉපැදුනු ප්‍රේමය....

තනුව කොට
ගී ගයන  ...
පෙම්වත....

නුඹ මා නොහදුනයි....


මා ජීවිතය අකුරු කරනට නොතනන්න...
මගෙ කවිය මට දෙන්න...     

 

     


3 comments: