මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, September 23, 2010

කතා නොකරන හදවත්...කතා නොකරන හදවතක් තුල,

කොයි තරම් නම් කතන්දර වෙද...

නොලියවෙන පන්හිදෙන් ලියවුනු....


එකී හදවත මියෙන මතු දින,

මියෙනු ඈත ඒ කතන්දර රෑස......

No comments:

Post a Comment