මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, September 2, 2010

ආසා.....

සිහින් මුදු උරුවමක්...අසන්නට...


මෝසම් උදයක,


නිදිමත සීතල හගින්නට...


කහ පෑ හෙන්දිරික්කා මල් පොකුරු,


දකින්නට...


සිවිය ලූ ඈපල් සුවදක් විදින්නට.....

No comments:

Post a Comment