මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, September 19, 2010

හෑබෑහින් දුටු සිහිනය...

දකින්නට බලා උන්නෙමිය...
අසන්නට සිතා උන්නෙමිය.....
බලා උන් රුවමය...
සිතා උන් හඩමය...
සිහිනයක් හෑබෑහින් දකිමිය.....


දකින්නට බලාගෙන ඉන්න ඈති..
අසන්නට සිතා ගෙන ඉන්න ඈති....
බලා උන් රුව නොව,
සිතා උන් හඩ නොව.....

සිහිනය හීනයක් වෙන්නෑති........

1 comment:

  1. බොලේ ඉතින් මොකද කරන්නේ???

    ReplyDelete