මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, September 4, 2010

උයනත පිපි මලක්....

ඔබේ උයනත,

මලක්වම පිපෙන්නට,
නෑඹුල් සුවද ගෙන....

සද දිය ගන් දිය මත වෑටෙන,
අදුරු සුන්දර රෑයක,
නුබේ සුරතින් නෙලෙන්නට,
පතන පෑතුමන් නොනිමෙත.....

නුබටත් වඩා නුබ ගෑන,
සිතන හදවත විඩාදෙත...

ඒත් ඒ උයනත,
තවත් මල් නොපිපේද.....

අනෙක් මල් බෝ සොදුරු වනු ඈතිද....
ඉරිගසා බෙදන්නේ කෙලෙසකද,
උයනත.....


තවත් මල් නොපිපෙන උයනක්?????
නොබිදෙනා හදවතක්......

No comments:

Post a Comment