මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, September 25, 2010

කොලොම්පුර....

නවාතෑන් හිමි,
සොදුරු නිවහන...
මයිල ගනනක දුර....

හිමි අහිමි,
මාපිය සෙනෙහෙ....
උණුහුම අහිමි....

 
කොලොම්පුර,
තනිකමින් පිරි...
සපිරි ගෙය සරි....
නොදන්නා මිනිසුන්,
නිරතුරුඈස රෑදෙන...
ව්‍යාජ සිනහ...

උගත්කම් ඈති,
රෑකියාවෑති,
දියනියක නෙතු කදුලු රෑදි....

දිටී ඈ....
ජීවිතය අන් තැනක....

1 comment:

  1. Hi
    Happiness is a state of mind or feeling characterized by contentment, love, satisfaction, pleasure, or joy

    ReplyDelete