මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, November 2, 2011

පොඩි කවියක්...වැස්සට පිපෙන මල්...
පාඩම් පොත් කුඩ ඉහලගෙන...
කොට සායවල් ගමන් යන...
පයට පෑගෙන දේදුනු,
පාරවල් මත....
 

2 comments: