මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, November 3, 2011

වතුර+ලුණු+යකඩ

යකඩ උනු කරන වතුර ඇත...
හැබැයි ලුණු රස...
ගැහැනියට ලෙහෙසියෙන් හිමිවන...
හාස්කම් ජලය,
හැමවිටම පාවීච්චි කලවිට
හාස්කම් අහිමි වන....

No comments:

Post a Comment