මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, November 17, 2011

Expressed & Not....

බොරපාට ඇස් වල
දිලිසෙන ඇස් වලට වැඩිපුර එලිය ඇත
සෙනෙහෙ ඇත
කදුලු වල උනුහුම දැනෙනවා ඇත

දිලිසෙන ඇස්වල
ඇස් අදුන් ඇත
බොරපාට ඇස්
සොබාදම මැවු අයුරින්ම ඇත....

මව් සෙනෙහෙ,
සෙනෙහෙ කොල වල ලියන්නැත....

No comments:

Post a Comment