මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, November 2, 2011

ස්වයන් තෘප්තිය...

ඔරලෝසු වල
කාර් වල
ඇදුම් වල
සපත්තු වල
සාප්පු වල...
අතෘප්තිමත්,
මනස...

No comments:

Post a Comment