මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, November 24, 2011

දාව උපන් කවි...

හැම කවියකම
සැගවුන කතාවක් ඇත...
ගොතනා කතා හැමකටම
කවි නැත
කවි උපදින්නේ
සැබෑ කතාවලට දාවය...

No comments:

Post a Comment