මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, November 19, 2011

(සෑම හාදුවකටම )

නියමිත
පාටක්ද
හැඩයක්ද
සුවදක්ද ඇති...

හැමදාම
එකම අයෙකුට
වුව
එකිනෙකින් වෙනස්ව...


No comments:

Post a Comment