මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, November 6, 2011

නූපා සාන් සහ හිතේ සිටිනා පෙම්වතා...(සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ යෙන්ගේ 'කන්දක් සේමා ඇසුරින් පබැදුමකි'')


නුපා සාන්...
හිත් යහන පුරවන ආදර මතක
පිරිමි හිත් වල නැත...
හිතේ ඇති පිරිමි සිත තුල මිස...

සිතින් නිර්මිත පෙම්වතා පෙම්කරනු ඇත,
ආලින්ගන.... නෙත්වසා ගත් කල,
කා සමග වුව කල හැක...

ගැහැනු සිත තුල
නිර්මිත පිරිමි සෙනෙහස,
පිරිමින්ට නොදැනෙති...
අන් පුරුෂයෙක් නොවන කල,
අනාචාරයේ හැසිරීමක්ද නැත...

2 comments: