මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, November 15, 2011

කියන ,නොකියන අතර සැබෑ වෙනසකි....

මවකි
බිරිදකි
සොයුරියකි
යෙහෙලියකි
කියන හැටියට...

සේවිකාවකි
ගනිකාවකි
නොකීවාට....

3 comments:

 1. ගැහැණිය
  ඔය සේරමද
  ඇත්තට?

  ReplyDelete
 2. මේ සියල්ලමය...
  තවත් ඇත...
  නොකියන....

  ReplyDelete