මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, November 9, 2010

මගෙ කවිය මට දෙන්න......


ජීවිතය කවි පොතක්.....
ඔබ,
එහි අලුත් පිටුවක්.........

ලියන්නේ කවියක් ද????????
විරිත ගෑලපිය යුතුද??????????
හතර පද කවියකින්,
කොහොම නම්.........
ලියන්නෙම්??????

නිසදෑසක්....???????
දොස් දකිනු ඈත,
මනු දෙනෙත්.......

නොගෑලපෙනු ඈත…
කවි සිරිත.....

මගේ කවි පොත....
මගේ කවිය....
අසම්මත නිසදෑසක් කොට ලියමි......

කෝප නොගනු මෑන,
මනුසත් දෙනෙත්........

2 comments:

 1. Hi Dasu!!

  This is really Nice.I Like it SOOOOO much!!

  Thanks Dear!!!!

  ReplyDelete
 2. ජීවිතය කවි පොතක්.....
  ඔබ එහි නොලියු කවියක් ....
  ලස්සනයි.
  මැණික්(සුළඟ)

  ReplyDelete