මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, November 17, 2010

වෙලාවක් නෑති ප්රේේමයක්...

හමුවන්නට,

කතා වන්නට...
සිනා වන්නට...
වෙලාවක් නෑති ප්රේ.මයක්...

එනතුරා නෙත් රිදෙන තුරු බලා හිද,
දුක් නොවී දුක් වෙනා ප්රේලමයක්....

පෙනෙන්නට සිනහවී,
නොපෙනෙන්ට නෙත රෑදුනු,
කදුලක සීතල,
නොහෑදිනු ප්රේ මයක්....

නොදන්නා කතාවක්,
ඉබේටම ලියවෙන....
නොදන්නා දෙහදක......

එහෙත්,
විශ්වාස කටයුතුය...
මේ,
තවත් එක්,
සත්ය ප්රේ.ම කතාවක්....

No comments:

Post a Comment