මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, November 30, 2010

හොරාට බෑලීම....
මග දිගට,
ඔය ඈස් නතර වෙන රුව ලග,
මා දෙනෙත් නතර වෙයි...

ඔය දෙනෙත්,
කරන දගකම්,
පසුපසින් සීරුවෙන් ලුහුබදියි,
මගේ ඈස්....

මගේ දෙනෙතට,
නොනෑගි කදුලක්,
කොනිත්තයි,
හදවතේ ඈතුලු බිතු.....

දස දහස් රුව දුටුව,
නුඹේ ඈස් විඩාදී,
ගිමන් නිවනා කලෙක...
දකිනු ඈත අහම්බෙන්...
මගේ නෙතු...
විඩා නොගෙනම තවම ඔය දෑස විදිමින්....

එදිනට,
නතර වනු ඈත...
ඔය දෑස මා දෙනෙත් අස...
ඔය හිත,
මගේ හිත ලග....

No comments:

Post a Comment