මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, November 21, 2010

සොදුරු ඔබ දෑකීම....

අතීතය තුලින්.....

හමුවූ අය...
කලකී දෑ...
සිදුවූ දෑ.....
තුලින් වත්......

අනාගතය තුලින්....
සිදුවනු ඈතයි,
මා සිතන....

ඔබ සිතන...
දෑ තුලින් වත්...
නොව,

මේ මොහොත තුල
ඔබ තුලින් ඔබ දකී නම්....

ජීවිතය,
සරලය,
සුන්දරය....
ලස්සනය....
No comments:

Post a Comment