මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, November 19, 2010

එක දවසක්....

වෑස්ස කෑන්දූ,

සුවද,
කවුලුවෙන් පිටත ඈසෙනා හඩ...
සීතල.....

සියල්ලම නෑවුම්ය....
ඔබ හෑර....

No comments:

Post a Comment