මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, November 23, 2010

සද දුටුව සූරියකාන්තා මල....

දෙබසක්....

සද   :- "සූරියකාන්ත මල් මොන පාටද?..."


සූරියකාන්තා  :-"ම්ම්හ්....රෝස පාටයි...."

සද   :-"අයියෝ ඒකවත් දන්නෙ නෑ....සූරියකාන්ත මල් කහපාටයි...."

සූරියකාන්තා  :-""හි...හී ඈත්තට????"

සද   :-"එහෙනම් දන්නවද,ඈයි සූරියකාන්ත මල් කහපාට?????'"

සූරියකාන්තා  :-""ම්ම්හ්....කහ පාට ලස්සන නිසා..."

සද   :-"වෙන්න ඈති ඒත් ඒකම නෙමෙයි හේතුව...."

සූරියකාන්තා  :-""එහෙනම්..."

සද   :-"ඔයාට මතකද මම ලස්සන ගෑනු ලමයෙක් ගෑන කියුවා...අන්න ඒ ලමයා අද ඈදන් ඈවිත් හිටියෙ කහපාට ඈදුමක්...අන්න ඒකයි සූරියකාන්ත මල් කහපාට....."


කවියක්
 
හෑගෙන දෑනෙන ලෙන්ගතු කමට පිටු පාමි...

නුඹ ඉර නොවෙන කල...

සූරිය කාන්තා මලක් නොවී,
හෙන්දිරික්කා මලක් වුනා නම්....


ඒත්,
නුඹ සදය...
මම සූරියකාන්තා මලය....

No comments:

Post a Comment