මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, January 5, 2011

අතීතය.....සෙල්සියස් 71 දී ඔබට සීතලක් දෑනුනාද....
ඔබේ විලවුන් සුවද ඈගේ ඈදුම් වල රෑදුනාද....
ඈය සමග දොඩමලු වුනෙත් මේ අවන්හලේමද.....
ඇයත් මේ විදියටම හිස තබා සිටියාද?????????
පුලුල් උරතලය මත......

නිශායම නිදිමතට පෙර දෑනෙන,
ඔබ සමග දොඩමලු වීමේ උවමනාව,
ඇයටත් මේ විදියටම දෑනී ඇත.....

She had loved the little crinkle in your nose when you're looking at her like she is  nuts.....
She had loved you  when it takes you an hour and a half to order a sandwich.....

 කොහොමටත්....
ඇය ඉතා ප්‍රබලව ඒ කවිය ලියා ඇත...

මට දුක හිතෙන තරමට......

No comments:

Post a Comment