මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, January 18, 2011

සාමා ගේ කවිය...

සල් ගහේ මල් තාම පිපිලා....


අමර...
ඔයා ඉස්කෝලෙන් ටවුමෙ ඉස්කෝලෙට ගියාම
සල් ගහේ මල් පිපුනෙ නෑ...
මම හිතුව ගහ මල් වරල කියල....

මනාලිය වෙන දවසටත් මට සල් මල්පොකුරක් ඕන...
මම අපේ සල් ගහේ මල්වලින් මල් පොකුර හැදුවට කමක් නැද්ද?????

No comments:

Post a Comment