මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, January 24, 2011

විලවුන් ....(Just another Perfume)

පුන්චි තෑග්ගක්...

ලොකු වෙනසක් කල...

///////////////////////

රසායනික සන්යෝග
සුවද සාදපු...
සරාගික...

//////////////////////

අතරින් දැනුන
ආදරය නම් වු
හැගීමෙහි සුවද....

//////////////////////

උනුසුම්ය...
සෞම්යය...
රලුය...
සිනිදුය...
සන්වේදීය...
පටුය..
පුලුල්ය

ආදරය....

No comments:

Post a Comment