මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, January 7, 2011

අවර්ණ ඇදුමක්....

කලුපාට
සන්කර......

සුදු පාට
චාම්......

රතු පාට
සෙක්සි....

ගොම කොල
ඩල්...

පාටක් නැති ඇදුමක් නැද්ද හැබෑටම....
කාටවත් නොපෙනෙන්ට....

No comments:

Post a Comment