මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, January 22, 2011

ලිපියක් සහ නන්දා....


අතීතය ටිකක් ඉතිරි වී ඇත...
වියලා ගත් හැගීම්,
කදුලු වලින් පොගවා ගත් විට
තාමත් තෙතය...

කොන්ඩිස් වාගේම...
අතේ ගෑවුනු විටද නොදැනෙන...
නමුත් තෙත් වුවාම දම් පාට...
මකන්නටත් අපහසු....

නන්දාට ලිපියක් හමුවීය...
අල්මාරියේ කොනකට...
ඉස්සර වීසි කල....
කඩදාසි තාමත් ඒ සුවදමය....

No comments:

Post a Comment