මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, January 7, 2011

පිටතින් බැලීම සහ ඇතුලතින් දැකීම...

පිටතින් බැලූවිට,

ඔබ කිසිම කිසිදෙයක් ගනන් නොගන්නා මිනිසෙක්...

මම චපල ගැහැනියක්....
ඇය සන්වේදී අවන්ක තරුණියක්....
ඔහු සත්‍ය ප්‍රේමවන්තයෙක්...

ඔබ රූපත් ගැහැණුන්ට පෙම් කරයි...

(මේ ප්‍රේමය සම්මත රාමුවේ අර්ථ දැක්විය නොහැක )
මම හැමදේම හැරපියා යන කෙනෙක්...


අප අප දෙස ඇතුලතින් බැලූ නිසා...

අදටත් අපි ආදරෙන්.....

No comments:

Post a Comment