මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, August 5, 2010

බකමූණෙක්...

අත්තක් උඩ බුම්මාගෙන...කටු රෙද්දක් පොරවා ගෙන...


සෑර මූණක් පෙන්නාගෙන...


ආසම නෑ මන්...

හරි නපුරුලු...කපටියෙක්ලු...


හොදම නෑලු....


ඈහුවා නෙව මන්....කතාවකින් මනින්න බෑ,
දෑකපු ගමන් හිතන්න බෑ...
සිනාවකින් කියන්න බෑ...

මනුස්සකම් මිනිස්සුන්ගෙ...නොහිතුවාට,
නොදැනුනාට,
බකමුණත් අහින්සකයි....
මම දන්නව දෑන්...

4 comments: