මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, August 13, 2010

ඇස්

දෙනෙත් අග,

විහිදුවන සිත් බෑදි බෑලුම්...
නොදුටුවා නොවෙමිය...

සෙනෙහස..
ඒ බෑලුම්,
දුටුව දින නොව,
බොහෝ කල් ගොස් පිලිසිදි...

තවත් බෝ අය විදින්නට ඈත
ඔය බෑලුම්...

ඒ එකදු දෙනෙතක්,
නොවිදි අයුරින් විදින්නෙමි...
සුන්දරව...

මගේ නොවුනත් කිසිදිනක,
කමක් නෑත...
හිමිකමක් නොකියමිය....
දෑන් ඉතින් මගේමය,
හෑමදාම...1 comment: