මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, August 13, 2010

තිත........

හිත ඈතුලෙ හිරවෙලා වද දුන්නු,

මහා දිග වචන පෙල....
නිම කලා වූ,
පුන්චිම පුන්චි තිත.....

No comments:

Post a Comment