මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, May 28, 2014

සුළං පහරක
ගසාගෙන එන
රතුපාට හදවතක්
අර අතන
හදිසියේ නැවතී හිටිතැනම
බත්කූරෙකුට කවියක් කියන...

No comments:

Post a Comment