මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, May 29, 2014

ප්‍රේමය උපදිනා තැන
විරහ ගී කියන
උල්පත් පෑනක්ද
උපදී

No comments:

Post a Comment