මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, May 23, 2014

හඳ වුනත්
ඔය තරම්
හරි කෙලින් බැලුවාම
කෝම හංගන්නෙම්ද
ආලයක්...

1 comment:

 1. අඩවන් වු 
  ඇස්පිය
  බිම බලාගෙන උනත්
  කියූ හැටි අමතකද 
  කතාවක්....

  ReplyDelete