මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, August 3, 2012

සපත්තු

කළුපැහැති
ගැහැණු සපත්තු යුගලක්ව
පාඇගිලි වල
ආලේපිත වර්ණ ගැන
කම්පිතව....

No comments:

Post a Comment